Privacyverklaring

Privacyverklaring
Bij Praktijk de Den nemen wij uw privacy serieus

We vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Heeft u vragen rondom deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.
Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het leveren van de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen wanneer u bij ons in behandeling bent of wanneer u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Gewone persoonsgegevens waaronder NAW- gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, uw e-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van zorg en uitvoeren van door u gevraagde diensten
 • Het bijhouden van het ergotherapeutisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak

Vanzelfsprekend geven wij uw gegevens nooit door aan derden, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling. U kunt hierbij denken aan de eindrapportage richting de verwijzer en de aanvraag van hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar of WMO. Dit gaat altijd in overleg met u.

We streven naar data minimalisatie, dat wil zeggen dat we geen informatie verwerken die niet bijdraagt aan het doel waarvoor we (persoons)gegevens verwerken.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen persoonsgegevens in dit kader alleen met de verwijzer/huisarts of hulpverleners op gebied van zorg en welzijn en leveranciers buiten onze praktijk waar dit noodzakelijk is. Dit gaat altijd in overleg met u. Ook moeten we persoonsgegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld voor het declareren van geleverde zorg.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waar we mee samenwerken of diensten van afnemen. Zo zorgen wij ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt telefonisch of per post de informatie verstrekt. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware voldoet aan de NEN7510 norm.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden, we doen dit middels een (digitaal) archief.
De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van de diensten van betreffende website.

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een ander.

U kunt uw vraag of uw verzoek per e-mail doen: hanneke@de-den.nl  of u kunt uw verzoek sturen aan:

Praktijk de Den
Dennenlaan 3
6705 BX Wageningen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Voor klachten over ons privacy beleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.
Een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden. Contactgegevens staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over ons privacy beleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Feb 2020
Praktijkhouder Hanneke Post

Praktijk de Den
Dennenlaan 3
6705 BX Wageningen